Ezoterizm Nedir?

Hepimiz eski bir metni okuduumuzda ya da bir efsaneden s繹z edildiini duyduumuzda sembolik anlam覺n覺n 繹tesinde bir eylerin daha varl覺覺n覺 d羹羹n羹r羹z. Bize 繹yle gelir ki bu metinlerin ya da mitlerin anlatmak istedikleri daha derin ger癟eklikler vard覺r ve bunu ancak bu s覺rlar覺 癟繹zmesini bilenler anlayabilir. Asl覺nda bu d羹羹nce hi癟 de yanl覺 deildir.

zellikle Avrupada ve Amerikada son zamanlarda 癟ok s覺k癟a kullan覺lmaya balanan T羹rk癟ede i癟rek s繹zc羹羹 ile kar覺lanan ezoterik s繹zc羹羹 i癟inde sakl覺 olan anlam覺 sadece se癟ilmi kiilere a癟覺klanan 繹retileri tan覺mlamak i癟in kullan覺l覺r.

Ezoterizm s繹zc羹k olarak Yunanca eswterikoV (i癟e ait, i癟rek, sadece m羹ritlerin bildii anlam覺nda, Ar覺kdal Gizli reticilik olarak kullan覺yor) s繹zc羹羹nden gelir. Bu s繹zc羹羹n k繹k羹 ise esw- ( i癟, i癟erisi) dir .

S繹zc羹k anlam覺 olarak ise ezoterizm sadece belli say覺da m羹ritlere a癟覺klanan halk覺n d羹zeyine inmeyen ya da inmemesi gereken doktrine denir. Ezoterik doktrin m羹ritlere s繹zl羹 olarak aktar覺lan t羹m bilgi ve 繹retilere denir (Petit Robert)

Meydan Larousse Ansiklopedisi ise T羹rk癟e eanlaml覺s覺 襤REK bal覺覺 alt覺nda daha geni bilgi vermektedir :

Yaln覺z vak覺f olanlara 繹retilen || Vak覺f olmayanlarca anla覺lmayan bilgi ve ya eserler i癟in kullan覺l覺r. …

ANS襤KL. Fels. 襤癟rek kelimesi d覺rak覺n kar覺t覺d覺r. Pythagoras覺n 癟繹mezlerini d覺rak ve i癟rek diye ikiye ay覺rd覺覺 s繹ylenir ; birinciler sadece adaylard覺; ikinciler ise 羹stad覺n 繹retisini b羹t羹n incelikleri ve s覺rlar覺 ile bilenlerdi…..D覺rak eserlerde yaln覺z en a癟覺k kan覺tlar ileri s羹r羹l羹r , daha karanl覺k ve kesin olan kan覺tlar ise i癟rek eserlerde yer al覺r. S覺rra ve gizli bilgiye ermi olanlardan bakas覺n覺n kavrayamayaca覺 esrarl覺 bir 繹reti fikri bir 癟ok kimseye ho g繹r羹nm羹 ve her devirde az ve ya 癟ok i癟rek topluluklar ( msl. Mason Dernekleri ) kurulmutur.

– Giz. ilm. Herhangi bir dinin , sadece s覺rra ve gizli bilgiye ermi olanlara a癟覺klanan y繹n羹ne i癟rek bilim ad覺 verilir. Kabalac覺lar覺n i癟rek elyazmalar覺 , a癟k覺 ve ya anahtar ad覺yla an覺l覺r. 襤癟rek 繹reti , oyun ka覺d覺 fal覺 , simyac覺lar覺n s覺rlar覺, sihir , b羹y羹 , kabala gelenekleri gizli dini t繹renleri vb. kaps覺yordu. Apokalipsisin a癟覺klanmas覺 , Hezeikelin g繹rd羹羹 hayallerin yorumlanmas覺 da i癟rek konular aras覺nda yer al覺r.

Bu tan覺mda dikkat edilmesi gereken nokta eski Yunanda i癟rek ve d覺rak kavramlar覺n覺n kullan覺ld覺覺d覺r , – d覺rak ( exwterikoV ) ifadesini ilk kullanan Aritotelestir – yaln覺z bunlar覺n genelde felsefe okullar覺na at覺f yapt覺覺 g繹r羹l羹r . Eski Yunandaki ezoterik okullar覺 ileride yay覺nlanacak yaz覺lar覺m覺zda g繹receiz. Ayr覺ca ezoterik topluluklar y覺llar boyu esrarl覺 bir 繹reti fikri ho geldii i癟in deil , belli bir ama癟 i癟in kurulmulard覺r.

Daha geni kapsaml覺 bir tan覺m yapacak olursak , ezoterizm , sadece se癟ilmi belli bir toplulua verilen ( bunlara inisye < fr. initi矇 denir ) , semboller ve ifreler arac覺l覺覺 ile aktar覺lan , erginlemeye ( fr. initiation ) dayanan, metafizik 繹retilere denir. Bu 繹retilerin i癟erii ve erginlenmenin aamalar覺 癟eitli k羹lt羹rlerde yeri geldik癟e ayr覺nt覺l覺 bi癟imde incelenecektir.

Bu arada ezoterizmi k羹癟羹msemek isteyenler ezoterizmin bir 癟ok alan i癟in ge癟erli olduunu s繹ylerler. rnein kimya , matematik fizik bile sadece bunu 繹renmek isteyenlere semboller vas覺tas覺 ile aktar覺l覺r. Bu her ey i癟in ge癟erlidir, bir ko癟un tak覺m覺na verdii taktikler bile semboller vas覺tas覺 iledir , ma癟tan 繹nce bir rit羹el uygulan覺r gibi . Bu 繹rnekler ancak ezoterizmi anlatmak i癟in 繹rnek olarak verilebilir. Ancak ezoterizm g羹n羹m羹zde kullan覺lan anlam覺 ile ezoterik 繹retileri belirtir.

Ezoterik 繹retiler , 癟alar boyunca ,sadece bu 繹retileri almaya haz覺r kimselere gerektii gibi verildiinden ve 癟a覺n getirdii deiikliklere gerek semboloji gerekse de a癟覺klama y繹n羹nden uyum salayabildii i癟in g羹n羹m羹ze kadar gelmitir. Bu 繹retiler geni kitlelerde yay覺lmam覺 , yay覺ld覺覺 yerde de bozulmaya uray覺p yok olmutur . Bu sayede safl覺覺n覺 koruyan 繹retiler bu y羹zy覺l覺n son yar覺s覺ndaki bilgilenme ye paralel olarak k覺smen g羹n 覺覺覺na 癟覺km覺t覺r. Bunun doal sonucu olarak da yanl覺 anlamalar ya da yanl覺 yay覺nlar da ortaya 癟覺kmaktad覺r.

Ezoterizm hakk覺nda dikkat edilmesi gereken bir husus da dinlerin ezoterik ve egzoterik yanlar覺 olmakla birlikte , ezoterizm sadece dinlerin ezoterik yan覺 demek deildir . Bunu yan覺nda ezoterizm sadece belli topluluklara ait bir din de deildir. Kutsal olan sadece dinin tekelinde bulunmaz , daha farkl覺 bir deyile kutsal ile ilgilenen her 繹reti bir din olmak zorunda deildir . Ezoterizm kutsal olana daha derin bir bak覺t覺r.

Ezoterizmi genel olarak bir inan癟 olarak deil de , insanl覺覺n tarihinin balang覺c覺ndan g羹n羹m羹ze kadar gelen bir gelenek , 繹reti olarak alg覺lamak daha doru olur. Bu bilgi sayesinde tarih i癟indeki bir 癟ok sanat癟覺 ve d羹羹n羹r羹n eserlerini anlamak da daha kolay olur.

lkemizde de ezoterizm hakk覺nda birka癟 kitap 癟覺km覺t覺r .

Buna en iyi 繹rnek 羹lkemizde Haziran 1994de Gece Yay覺nlar覺ndan 癟覺kan Cihangir Generin Ezoterik-Bat覺ni Doktrinler Tarihi isimli kitab覺d覺r. Kendi alan覺nda ilk olduu i癟in sayg覺y覺 hak eden bu 癟al覺ma bir tak覺m yanl覺l覺klar ve yanl覺 ifadelerle doludur. Bunlardan en 繹nemlisi ezoterizmin ulat覺覺 son noktan覺n masonluk olarak g繹sterilmesi 癟abas覺d覺r. Ezoterizm masonluk i癟inde de var olmakla birlikte , masonluun d覺覺nda da varolan bir 繹retidir.

Ezoterizm hakk覺nda 羹lkemizde 癟覺kan bir 繹nemli kitap ise , yak覺n zamanda kaybettiimiz Ergun Ar覺kdal taraf覺ndan yaz覺lan Gizli reticilik adl覺 eserdir. Bu konuda arat覺rma yapmak isteyen okuyucular Ruh ve Madde Yay覺nlar覺 taraf覺ndan 1997de yay覺nlanan bu kitapta, dikkatli okumalar覺 kayd覺 ile, 癟ok ilgin癟 bilgiler bulacaklard覺r.

Ezoterizm hakk覺nda bir 繹nemli kitap da Ergun Candan覺n yazd覺覺 Gizli S覺rlar retisi adl覺 eserdir. 襤癟inde 癟ok spek羹latif fikirler de bulunsa bu konuda arat覺ranlar i癟in 繹nemli bir bavuru kitab覺d覺r.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.