Masonluk Nedir ?

襤nsanlar aras覺nda din, dil ve 覺rk fark覺 g繹zetmeden kardelik, h羹rriyet, eitlik ve adalet ilkelerini savunduunu iddia eder, Yahudi milli ve dini felsefesine bir yan felsefe olarak olumutur ve Avrupa’ya ta覺nmas覺yla H覺ristiyan felsefesinden de b羹y羹k 繹l癟羹de etkilenmitir fakat temel gayesinden hi癟bir ey kaybetmemitir.

Temel gayesi d羹nyay覺 gelecek zaman da var olaca覺na inand覺klar覺 baz覺 olaylar i癟in ,kontrol alt覺na almak, bir nevi ele ge癟irmektir. Bunun i癟inde insanlar覺 insan yapan ,onlar覺n benliinin ve direncinin as覺l kayna覺 olan milli ve manevi deerleri bozmay覺 gaye edinmitir.

Bunun yan覺nda 癟alar boyu insan hayat覺n覺n b羹y羹k 繹l癟羹de kontrol edicisi halini alm覺 Ekonomik, Siyasi ve Toplumsal olaylar覺n kontrol羹n羹 de ele ge癟irmek ama癟lar覺 aras覺ndad覺r. Bunun i癟in Masonluun hedef kitlesi 羹st d羹zey kesimdir.

Bu 羹st d羹zey kesimin 繹nemli bir dilimi Mason dayan覺mas覺 ve maddi menfaatler uruna , bu gurubun 羹yesi olmu i 癟evreleridir. Bu 癟evreler tepeden gelen emirlere uyarak d羹nya ekonomisinin tek elden y繹netilmesine ara癟 olurlar.

Dier bir dilim ise Siyasilerin dilimidir, ki ekonomik ve toplumsal olaylar覺n en etkili kontrol羹 y繹netici kadronun elindedir. Bir baka dilim ise MEDYA dilimidir, bu bana g繹re en 繹nemli dilimdir.

Toplumsal, siyasi ve ekonomik olaylar birbiriyle daima etkileim i癟indedir. Bu etkileimi topluma yans覺tan ara癟 ise medyad覺r. Medyay覺 kontrol alt覺na almakla toplumu y繹nlendirmek ,yerine g繹re uyutmak ve d羹羹nemez hale getirmek, yerine g繹re de ayakland覺rmak kaosa s羹r羹klemek m羹mk羹nd羹r. 羹nk羹 insanlar ger癟ei g繹r羹p duyduklar覺ndan ibaret sanma gibi bir yan覺lg覺ya s覺k癟a d羹erler. Gelecek b繹l羹mlerde masonlukla ilgili iddialar覺m覺z覺 tek tek ele alaca覺z…

Masonlukla ilgi dier bir nokta ise ciddi bir gizlilik anlay覺覺d覺r. Bu gizlilik anlay覺覺 Masonik s覺rlar覺n ve 繹retilerin gizli kalmas覺n覺 salamak. Bu yolla temel ama癟lar覺n覺n deifre edilmesini engellemek istenmitir. Masonluun gizlilikle ilgili genel prensibini u ekilde ifade etmek m羹mk羹nd羹r : “Masonluk kendini her yerde hissettirmeli fakat hi癟bir yerde g繹r羹lmemelidir .” Ve g繹r羹yoruz ki masonluun bu gizlilikle hedefledii bir baka eyde toplum 羹zerinde psikolojik bir etki oluturmakt覺r. 羹nk羹 襤nsan Psikolojisinde var olduu bilinen ,hissedilen fakat g繹r羹lemeyen, gizlenen eylerin etkisi b羹y羹kt羹r. Masonik s覺rlar覺 sakl覺 tutmayarak masonlua ihanet eden kilerin balar覺n覺n kesilip, dier masonlara ibret olmas覺 a癟覺s覺ndan 癟ubuklara saplan覺p sergilenii tasvir eden bir 癟ok resim mevcuttur. Bu tip 繹rnekler 癟a覺m覺zda olmamakla birlikte, orta癟a da s覺k s覺k yaanmaktayd覺.

Masonlara g繹re ise kendilerini 癟ok daha farkl覺 ifade ederler. rnein ” Masonlua sald覺ranlar覺n ve masonlar覺 k繹t羹leyenlerin en b羹y羹k korkusu, Masonluun ne olduunun ve ne olmad覺覺n覺n toplumda iyice ve a癟覺k癟a anla覺lmas覺d覺r.” s繹zleriyle masonluun asl覺nda “a癟覺k癟a ve iyice anla覺lmak ” istediini, fakat art niyetli kiilerin bunu engellediklerini ifade etmeye 癟al覺m覺lard覺r .

Bu s繹ze cevab覺m覺z u olacak. Eer masonluk “a癟覺k癟a ve iyice anla覺lmak “isteseydi, elinde ki imkanlarla bunu pek ala yapabilirdi. Fakat g羹n羹m羹ze kadar s羹sl羹 c羹mlelerle dolu EDEB襤(!) a癟覺klamalarla masonluk olduundan farkl覺 g繹sterilerek hep gizlenmeye 癟al覺覺lm覺. Burada s繹z oyunlar覺n覺n asl覺 muhatab覺 masonlard覺r, as覺l onlar “a癟覺k癟a ve iyice”tan覺nmaktan korkarlar. Bu nedenle hep gizli 繹rg羹tlenirler, 癟ou insan Masonluk diye bir kurumun varl覺覺ndan bile habersizdir. Toplant覺lar覺n覺 kapal覺 kap覺lar ard覺nda yap覺p gizlilikten taviz vermezler,birbirleriyle “LEMS” denilen 繹zel iaretlerle anla覺rlar. T羹m bunlar masonluun ne derece tan覺nmaktan korkan bir kurum olduunu g繹zler 繹n羹ne seriyor. Bu nedenle masonluk 羹zerlerindeki merakl覺 g繹zlerin bask覺s覺n覺 az da olsa azaltmak i癟in T羹rkiye masonlar覺 son zamanlarda g繹stermelik etkinlikler, sergiler d羹zenlemilerdir.

Masonlar Masonluu 繹yle de tarif ederler ; “Masonluk, t羹m insanlar覺n ve t羹m toplumlar覺n bar覺 ve mutluluunu ama癟layan, bireylerin bu yolda ilerlemelerini salayan bir sistemdir.” Yukar覺da insanl覺k,d羹nya vatandal覺覺 ve enternasyonalizm gibi 羹lk羹leri benimsedii, Masonlar覺n bar覺 ve mutluluk i癟in 癟al覺t覺klar覺 繹ne s羹r羹l羹yor.

Uygulamada ise masonlar sadece ayn覺 tekilat mensuplar覺n覺 karde g繹r羹r ve ancak ayn覺 tekilata balananlara yard覺mc覺 olurlar,burada hedeflenen insanl覺覺n deil masonluun mutluluu ve bar覺覺d覺r. Masonlara g繹re masonluun birbaka amac覺 ise; ” zg羹r d羹羹nceli, iyi ahl璽kl覺, bilgili, erdemli, kendi toplumlar覺n覺 ve insanlar覺 seven, onlar覺n evrimsel dorultuda gelimeleri ve mutluluklar覺 i癟in 繹zveriyle 癟aba g繹steren, adaleti 繹ncelikli tutarak savunan, kendi sahip olduklar覺 deerleri bakalar覺na da kazand覺rmaya 癟al覺an insanlar覺n giderek daha 癟ok say覺da yetimelerinin salanmas覺.”olarak ifade edilir.

Yukar覺daki s繹zlerle unu da anl覺yoruz ki masonluk 癟ok say覺da edebiyat癟覺ya sahip .T羹m toplumca taktir edilen bir 癟ok deer burada s羹sl羹 c羹mlelerle masonluun amac覺na d繹n羹m羹. Ger癟ek ise bundan 癟ok farkl覺d覺r.

C羹mle c羹mle ele alal覺m. zg羹r d羹羹nceden bahsediliyor, y覺llarca masonluk tabiri ile “t覺pk覺 bir k羹p ta gibi yontulmu”, kontrol alt覺na al覺nm覺,ekillendirilmi, masonlua uygun olmayan d羹羹nceler(!)den ar覺nd覺r覺lm覺 beyinlerin 繹zg羹r d羹羹nceli olduundan bahsedilmesi mant覺k d覺覺d覺r. Masonlukta 繹zg羹rl羹k insan覺n manevi ve milli kimliinden “ba覺ms覺z kalarak” kendini masonik deerlere b覺rakmas覺, her zaman 繹ncelii masonik deerlere tan覺mas覺ndan ibarettir.

襤yi ahlak, bilgi ve erdemden bahsedilir, bunlar t羹m insanlarca takdir edilen deerler olduu i癟in, burada c羹mleyi s羹slemek i癟in kullan覺lm覺t覺r. G羹n羹m羹zde masonluk maddi menfaatleri ama癟 edinmi, politik,ekonomik ve kiisel h覺rslar覺na kap覺lm覺, insanlar覺n topluluudur. Zaten masonluk kurumu da “Maa olarak ” kullanabilecei kiileri kabul eder. Hi癟 bir zaman bir kasap, manav, ilkokul 繹retmeni mason olamaz, ne derece ahlakl覺, bilgili, erdemli olursa olsun. Fakat bunun yan覺nda bir holding patronu yada politikac覺, ne kadar pis meziyeti olursa olsun mason olabilir. Buradan da u sonucu 癟覺karabiliriz ki Masonluk menfaatlerine uygun kiiler se癟er, kiiler menfaatleri i癟in mason olur.

“Kendi toplumlar覺n覺 ve insanlar覺 seven, onlar覺n evrimsel dorultuda gelimeleri ve mutluluklar覺 i癟in 繹zveriyle 癟aba g繹steren” ifadesi ise bal覺 ba覺na 癟elikidir, 癟羹nk羹 mason kardelii, masonik ama癟lar her zaman milli, manevi toplumsal anlay覺覺n her zaman 繹n羹nde tutulur . Dil ve 覺rk ayr覺m覺 yoktur s繹zlerine kar覺l覺k mason localar覺nda bilhassa Yahudilerin ve d繹nmelerin en 繹nemli mevkilerde bulunduu g繹r羹lmektedir.

T羹rkiye masonluunun temellerini Selanikli sabetayc覺lar(gizli yahudiler) atm覺lard覺r. Bu g羹nde sabetayc覺lar ve masonlar aras覺ndaki dayan覺ma devam etmektedir, bu hal yahudilik ve masonluk ilikisini g繹zler 繹n羹ne seren 繹rneklerden biridir.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.