Nemrut Da覺

“Kardelik rg羹t羹” Anadolu織dayd覺 Nemrut織un S覺rr覺 Nemrut Da覺 hep gizemli iddialara hedef oldu; hatta uzayl覺lar覺n gizli 羹ss羹 olduu bile iddia edildi; kesin olan tek ey dada bilinmeyen veya hen羹z kefedilmemi t羹nellerin olduu ve efsanevi Commagene Kral覺 I. Antiochos織un kay覺p mezar覺d覺r. Da覺n gizemi, 癟ok deiik alanlara y繹neliyor;

H覺ristiyanl覺覺n burada balamas覺ndan tutun da, 襤sa織n覺n doumundaki simgesel anlama ve de Noel織in yanl覺 zamanda kutlanmas覺na kadar… “The Orion Mystery ve The Mayan Prophecies” kitaplar覺n覺n yazarlar覺ndan arat覺rmac覺 Adrian Gilbert, bu s覺rr覺 kovalad覺, Rusya織dan Fransa織ya ve M覺s覺r織a, Filistin織den G羹neydou Anadolu織ya uzanan yorucu bir 癟al覺madan sonra edindii bilgileri, inan覺lmaz iddialarla b羹t羹nletirerek, bir kitap yazd覺 ve gizem b羹y羹d羹;

Tarihin neresine bakarsan覺z bak覺n, muhakkak d羹nyan覺n bir yerinde, 繹zg羹n bir inan癟 veya mistik ya da ok羹lt bir yaam bi癟imi kar覺n覺za 癟覺kacakt覺r. Bu t羹r gruplar覺n ana ilkesi kardeliktir, kardelik aday覺 belli bir eitim, 繹renim ve s覺nav aamas覺n覺 yaad覺ktan sonra ezoterik gizemlerle beraber yaamaya balar ama bunlar覺 d覺ar覺ya ta覺mas覺 yasakt覺r 癟羹nk羹 bilgi 繹zeldir ve yeterince eitilmemi, amac覺n覺 bilmeyen ve meraktan 繹teye ge癟emeyen yani hak etmeyen kiilere verilemez. Y羹zy覺l覺n sonuna doru, 癟ounluu Rus olan bir grup ok羹ltist veya ezoterist gizemci pepee ortaya 癟覺kt覺; aralar覺nda Madam H.P.Blavatsky, Alexandra David-Neale, P.D. Ouspensky ve G.I.Gurdjieff gibi 癟ok 繹nemli isimler bulunuyordu. Dounun tan覺m覺yla bunlar; “Bilgeliin Ustalar覺” yd覺lar. T羹m羹, uzak ge癟miin ezoterik ve gizemci mant覺覺 dorultusundayd覺, kurduklar覺 gizem 繹rg羹tleri g羹n羹m羹zde milyonlarca insan覺 y繹nlendiriyor, yani “Kardelik” hala ya覺yor.

Hristiyanl覺覺n Lideri Nemrut織da m覺yd覺?

Yoksa, H覺ristiyanl覺覺n Ger癟ek Lideri Nemrut織da M覺yd覺?
1920織de G.I.Gurdjieff, bat覺ya geldi ve Fransa織da kendi ad覺na bir gizem veya ezoterizm okulu a癟t覺, okulun izledii yol 癟ok eski bir ezoterik okulun yoluydu; bu 癟ok uzak ge癟miten gelen okulun ad覺 “Sarmoung Kardelii” idi. 襤pucu izlendiinde, (Gurdjieff hakk覺nda yaz覺lan otobiyografi de bu y繹ndedir.) ad覺 ge癟en 繹rg羹t羹n temelinde b羹y羹k bir olas覺l覺kla, bir zamanlar Kuzey Mezopotamya織da geliip, yay覺lan ama sonra yok edilen H覺ristiyan Gnostik Okulu織ndan geriye kalanlar bulunuyordu. 襤zleri s羹rd羹rd羹羹m羹zde bu kez g羹n羹m羹z T羹rkiye織sinin s覺n覺rlar覺n覺n i癟ine giriyor ve kay覺p gizem okulunun G羹neydou Anadolu織da bulunduu anla覺l覺yordu yani Gurdjieff織in kurduu 繹rg羹t羹n en uzak ge癟miinde yer alan kay覺p gizem okulu Anadolu織dayd覺; Ama nerede?

襤te burada ortaya 癟覺kan bir adam yeri bulduunu s繹yledi, adam覺n ad覺 Adrian Gilbert織ti,1972 y覺l覺nda, Adrian Gilbert hac覺 olmak amac覺yla, Filistin織e, Hz. 襤sa織n覺n doum yeri olan Bethlehem織e gitmiti, asl覺nda bilgeliin peindeydi, bir gizem 繹rg羹t羹 ar覺yor ve eitilmek istiyordu. B繹lgede bir gizli okulun olduunu duymutu, kula覺na gelenlere g繹re Matta 襤ncili織nde ad覺 ge癟en Maji Okulu buradayd覺, s覺k覺 bir aray覺覺n ve gizem dedektif癟iliinin sonucunda, o da Gurdjieff織in izine raslad覺, Filistin織de ortaya 癟覺kan iz, Fransa織da gelen izle Anadolu織da birleiyordu ve Adrian Gilbert art覺k sonu癟tan emindi; Kay覺p “Kardelik Okulu” nun liderini ve yerini bulmutu; Gilbert織e g繹re 繹rg羹t羹n kurucusu Commagene Kral覺 I. Antiochus, yeri ise Nemrut Da覺織yd覺.

Kral Antiochus織un Krall覺覺

S覺ra Urfa織da
Gilbert, Kral I. Antiochus織un yaad覺覺 癟ada varolan Sarmoung Kardelik rg羹t羹 ile yak覺n ilikisi olduu g繹r羹羹nde, onun Kuzey F覺rat b繹lgesine yay覺lan k羹癟羹k krall覺覺n覺n ana simgesi asland覺 veya Commagene Aslan覺織yd覺. Nemrut Da覺織nda bulunan dev mezar an覺tta, astrolojik ve Hermetik simgeler kullan覺larak, gizem vurgulanm覺t覺. Nemrut織da bulunan Aslan kabartmas覺n覺n 羹zerindeki Astrolojik simgeler asl覺nda bir horoskop yani y覺ld覺z haritas覺d覺r ve Gilbert burada belirtilen iaret edilen iki zaman d繹nemiyle, Kral織覺n doum ve inisiye yani 繹rg羹tte eitildii tarihleri iaret ettii d羹羹ncesindedir, bu tarih 6 Ocak織t覺r yani 襤sa織n覺n Yahya Peygamber taraf覺ndan vaftiz edildii tarih yani 繹zg羹n ad覺yla “epiphanes” g羹n羹. G羹n羹m羹zde, ayn覺 tarihte Ortodokslar suya ha癟 atarak kutlamalar yap覺yorlar.

Gilbert, Kral Antiochus織un krall覺覺n覺n hen羹z bulunmam覺 bir yerinde 35織 eiminde, 155 m. uzunluunda, nereye gittii bilinmeyen bir t羹nel olduunu iddia ediyor. Asl覺nda bu iddia doru, 癟羹nk羹 arkeologlar uzun zamandan beri bu bulmacan覺n peindeler, Kahta織dan Nemrut Da覺織na uzanan t羹nellerin varl覺覺 biliniyor ama nereye gittikleri hen羹z anla覺lamad覺 zira o boyutta kaz覺lar yap覺lm覺 deil. Gilbert Commagene Kral覺織n覺n doum tarihini de hesapl覺yor; bu tarih G羹ne織in, Regulus y覺ld覺z覺yla Aslan Burcu織nda buluum yapt覺覺 tarih yani 29 Haziran. Adrian Gilbert, Urfa織n覺n da (Eski ad覺yla Edessa) Orion Bilgelii ile ilgili bir astrolojik merkez olduu g繹r羹羹nde ve bunun kan覺tlar覺n覺n da Eski Ahit織te yani Tevrat織da bulunduunu belirtiyor.

Kral織覺n Doumu ve M覺s覺r織a Uzanan Yol
H覺ristiyanl覺覺n ilk y覺llar覺nda Urfa, 癟ok 繹nemli bir eitim merkeziydi ve kutsal kal覺nt覺lar hala orada g繹r羹l羹r. Ha癟l覺lar織覺n y覺k覺mlar覺ndan sonra b繹lge, 1145織de 襤slam Komutan覺 Zengi taraf覺ndan ele ge癟irilmi ve 1146織da da Zengi織nin olu Nureddin, Ha癟l覺lar覺 tamamen uzaklat覺rm覺t覺. Gilbert, arat覺rmalar覺nda kay覺p Kardelik rg羹t羹織n羹n izlerinin Urfa織da da bulunduu belirtiyor ve Matta 襤ncili織ndeki “Maji yk羹s羹” n羹 hat覺rlat覺yor. Mesih織in yani 襤sa織n覺n doumu yani Christmas G羹n羹 sand覺覺m覺z gibi 25 Aral覺k deildir, bu tarih asl覺nda antik bir Pagan festivalini simgeler (Mitralar織覺n Doum Kutlamalar覺).

Ger癟ek Christmas Milattan 繹nceki 7. y覺l覺n 29 Temmuz織udur yani 襤sa milattan 7 y覺l 繹nce domutur ve o g羹n g繹k konumu 癟ok 繹zeldir; G羹ne her y覺l ayn覺 tarihte, “Kral織覺n Doumu” konumuna girer Aslan Burcu織ndaki “K羹癟羹k Aslan” veya “Aslan Y羹rek” de denen Regulus織la buluur. Bu ayn覺 zamanda da, g繹羹n en parlak y覺ld覺z覺 olan Sirius織un y羹kseli d繹neminin hemen sonras覺d覺r yani Sirius 繹zg羹n periyodundaki g繹r羹nmezlik d繹nemini bitirerek, y羹kselmeye balar. M覺s覺r Mitolojisi織nde Sirius y覺ld覺z覺, Tanr覺癟a Isis織in 繹zel y覺ld覺z覺d覺r, g繹r羹lmedii d繹nemde Tanr覺癟a hamiledir, y羹kseldiinde yani parlamaya balad覺覺nda olu Horus doar, bu da G羹ne-Regulus bulumas覺yla simgelenir

 

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.