Temel Ezoterik ve Ok羹lt Terimler ve Kavramlar

S羹bjektif ve Objektif Zihin

Basit bir g繹zlem bile insanlar覺n zihinsel olarak objektif ve s羹bjektif olarak ayr覺ld覺覺n覺 g繹sterir. Bunlar sanki iki zek璽 癟eididir ve kiminde biri a覺r basar ve kiminin de dieri a覺r basar. Her ikisinin dengeli oluu idealdir, ancak insanl覺k bilindii gibi genelde idealden uzakt覺r. Objektif zihin beynin sol k羹resi taraf覺ndan idare edilir, mant覺k, hesap, bilimsel d羹羹nce burada y羹r羹t羹l羹r, sa k羹re ise sanatsal ve sezgiseldir. Sol k羹re a覺rl覺k biriyle sa k羹re a覺rl覺kl覺 biri pek anlaamaz. Zira g繹r羹 zaviyeleri tamamen farkl覺d覺r.

Ezoterizm dediimiz ey beynin sa k羹resindeki bilin癟alt覺 balant覺lardan ortaya 癟覺kmaktad覺r. Be duyudan gelen sinyaller ve sol k羹renin y羹r羹tt羹羹 mant覺ksal hesaplar onu anlamak i癟in yeterli deildir. Ancak ezoterizm salt sa k羹resel zihniyetiyle y羹r羹t羹lemez. Mutlaka beynin her iki k羹resi birlikte 癟al覺mal覺 ve ancak insan bu haldeyken ezoterik bilgi anla覺l覺r veya ortaya 癟覺kar. O halde, ezoterizm = i癟rek, bat覺ni ve egzoterizm = d覺rek, zahiri. Yani ezoterizmi anlamak i癟in bir yol, yordam (metot) gereklidir.

 

Yol

Tarikat yol demektir. yleyse bu kelimenin anlam覺 her ne kadar g羹n羹m羹zde yozlam覺sa, bir zamanlar birisi veya birileri karmaa i癟inde bir anlam aray覺覺na girmi ve nihai bir hedefe varmak i癟in bir yol haritas覺 haz覺rlanmas覺 gerekli olduunu tespit etmi. Belirli bir program d璽hilinde takip edilmesi gerekli ad覺mlar覺 i癟eren bir sistem gelitirmilerdir. Kendisi veya kendileri bu nihai hedefe varm覺 olan bakalar覺na yol g繹stermek isteyen kiilerdir. Bu sisteme de tarikat ad覺n覺 vermi. Bunun baka bir izah覺 yoktur. Ancak zaman zarf覺nda, tarikat kelimesi bu ilksel saf anlam覺n覺 yitirmi, karanl覺k emellere y繹nelik bir 繹rg羹t veya taraftarlar覺n覺n kesin inan癟la karizmatik bir lidere bal覺 olduu bir ideolojik sistem anlam覺na gelmitir. Bat覺da k羹lt denilen bu yeni tarikatlar, taraftarlar覺n覺n zihinlerini belirli kal覺plar i癟erisinde hapsetmektedir.

imdi buradan ald覺覺m覺z ders, ezoterik a癟覺dan belirli bir yol vard覺r, ama buna tarikat demeyeceiz. 羹nk羹 tarikat kelimesi art覺k ne yandan bakarsak, ender durumlar hari癟 genelde ezoterizmden uzak anlamlar ifade etmekte.

Modern hakikat yolcusuna bir癟ok yol sunulmakta. O b羹t羹n yollar ayn覺 yere gider gibi banal klielere aldanmaz. T羹m se癟enekler aras覺nda doru yolu bulmak onun i癟in hayatidir. Az覺ndan bal akan her k覺lavuza teslim olmayacak kadar uyan覺kt覺r. 羹nk羹 bilir ki yolu y羹r羹yecek olan kendisidir. O yol bakas覺n覺n s覺rt覺nda gidilecek bir yol deildir. Yolun kestirmesi ve kolay覺 yoktur.

 

Ezoterizm, Ok羹ltizm ve Maji

imdi ezoterimz ve ok羹ltizm terimlerine gelelim. Ezoterizm ve ok羹ltizm ayn覺 m覺 ayr覺 m覺? Kimi der ki bunlar ayn覺 ey, biri d覺a kapal覺 dier gizli demektir. Kim der ki bunlar ayr覺, ok羹ltizm ezoterizmin bir kolu veya ezoterizm ok羹ltizmin bir kolu; veya ok羹ltizm k繹t羹 ama癟l覺 ve ezoterizm iyi ama癟l覺; veya ezoterizm salon ok羹ltizmidir. Bana kal覺rsa, ok羹ltizm ve ezoterizm birbirine yak覺n eyler.

G羹n羹m羹zde ok羹ltizm kelimesini tamamen ekarte eden giderek artan bir trend vard覺r. Onun yerine giderek benimsenen maji kelimesi ilk bak覺ta radikal bir ifade olarak g繹z羹kmekte. Ancak 繹yle d羹羹n羹n bizi derinden etkileyen bir eye b羹y羹leyici demiyor muyuz? B羹y羹 ve yal覺 bilge b羹y羹c羹 veya aman bilin癟alt覺m覺zda yatan g羹癟l羹 bir sembol deil mi? Geleneksel k繹kenlerimize indiimiz zaman bu arketipe her toplumda 繹nemli bir rol verildiini g繹rebiliriz. O halde bizi iktidars覺z k覺lan t羹m g繹r羹leri bir kenara koyarak erk ve bilgelii kucaklayan bu korkusuz hakikat yolcusunu 繹rnek alabiliriz. Zira riyakarl覺k, vasatl覺k, yapayl覺k, doa d羹manl覺覺 hakim olduu bu 癟ada, t羹m bu sapmalara dur diyecek cesaret, kar覺 koyabilecek g羹癟 gerekir.

 

Kardelik rg羹t羹

imdi dier bir terime gelelim. Bat覺da Order kelimesi d羹zen demektir. Oysa bir癟ok kelimede olduu gibi bat覺 dillerinde bu kelimenin birbirinden farkl覺 癟eitli anlamalar覺 vard覺r ve bu anlamlar c羹mleye g繹re deiir. Bu kelimenin bir kar覺l覺覺 da 繹rg羹t veya tarikatt覺r. Genelde order dini ise ona tarikat denilir, 繹zellikle siyasi veya dier organize bir kurumsa 繹rg羹t denilir. Ezoterik 繹rg羹t veya gizli 繹rg羹t esas覺nda s覺k覺 kurallara bal覺 t羹m 繹rg羹tsel davran覺lar belli prosed羹rlere bal覺 (rit羹el) bir cemiyettir. Gizlilik ilkesi ona ilevsellik kazand覺rmak i癟indir. En ilkel topluluklarda bile ancak 繹zel artlarla girilen gizli cemiyetler vard覺r. Baz覺 ilkel kabilelerde bu cemiyetlere girmek erginlik yeterdir. Bir 癟ocuk 繹rnein 13 ya覺na bast覺覺 zaman ac覺ya dayan覺kl覺l覺覺 gibi baz覺 testlere tabii tutulur, ge癟tiinde de kabilenin s覺rlar覺 ona 繹retildii bir merasimden ge癟er. Antik 癟alarda gizem okullar覺ma girmek i癟in erginlik yeterli deildi. Gizem okullar覺n覺n amac覺 kiide ezoterik bilgelie vak覺f, 羹st羹n bilin癟 haline sahip insan yaratmakt覺. Bu t羹r insanlara 繹zel unvanlar verilirdi. Bunlar aras覺nda 羹stat, adept, magus vs. daha genel bilinenlerdendir. Bu kiiler ezoterik 繹rg羹t i癟inde birer otorite ve eitmen say覺l覺rd覺. G羹n羹m羹zde mevcut ezoterik 繹rg羹tlerin en tan覺nm覺 olan覺 H羹rmasonluktur, ancak bunun d覺覺nda baka kardelik cemiyetleri vard覺r. Kardelik cemiyeti 羹yeler aras覺nda s覺k覺 ailevi ba 羹zerine kurulmutur. Bu t羹r cemiyetlere fraternite denilir. rnein G羹l Ha癟 kaynakl覺 cemiyetlerde erkeklerin adlar覺 繹n羹nde Frater, han覺mlar覺n adlar覺 繹n羹nde Soror konulur. Her ikisi Latincede karde demektir. Ayr覺ca genelde kulland覺klar覺 adlar motto denilen bir deyimdir. Buna bazen majikal isim de denilir. Kii 繹rg羹te inisiye olduu zaman kendi majikal amac覺n覺 veya kiiliini yans覺tt覺覺 inand覺覺 bir takma isim al覺r. Bu da inisiyasyonun bir yeni balang覺癟, yeni dou olduu esas覺n覺 vurgular.

Fraternitelerin esas itibar覺yla ikiye b繹l羹nd羹羹 s繹ylenir, sosyal kardelikler ve majikal kardelikler. Majikal kardelikler fizik 繹tesini hedefleyen 癟al覺malarla ezoterik esaslar覺 s羹bjektiflikten objektiflie d繹n羹t羹rmeye y繹neliktir. Bunu yapabilmek i癟in birka癟 y覺l s羹ren youn bir g羹nl羹k 癟al覺ma program覺 sunarlar. Bu 癟al覺ma program覺 azimle takip eden aday sonunda adept seviyesine ula覺r ve bu t羹r operasyonlar覺 yapabilecek kapasiteye ula覺r. Ancak bu yol herkese g繹re deildir.

 

Gelenek veya Tradisyon

ok eski 癟alarda bilgi s繹zl羹 olarak aktar覺l覺yordu, ancak daha sonra kaybolmas覺 istenilmeyen bilgiyi aktarmak i癟in baka y繹ntemler uyguland覺, bunlar覺n aras覺nda yaz覺, resim m羹zik, rit羹el de vard覺. Zamanla birikimler oldu ve kadim bilgelik 繹retileri geliti.B羹t羹n bilgi dallar覺nda olduu gibi, kadim bilgelik繹retilerinin de kendine 繹zg羹 bir dili vard覺r. Bu dilde, doru s繹zc羹羹 doru yerde kullanman覺n, s繹zc羹羹n k繹kenini, telaffuzunu ve tam kar覺l覺覺n覺 bilmenin, dier bilgi dallar覺na g繹re 繹nemi daha da fazlad覺r.羹nk羹 s繹z konusu bilgiler 癟ok ince hususlard覺 ve doru bir ekilde aktar覺lmas覺 gerekiyordu. Dili doru kullanmak ve ayr覺ca bilgileri doru bir ekilde deifre etmek de kadim bilgeliin i癟erdii konular aras覺nda birer ok羹lt bilim/sanatt覺r.Bu evrensel bir dildir. Hi癟bir bilgi dal覺 yoktur ki,ge癟miionun kadareski癟alara dayans覺n ve onun kadar deiik uygarl覺klar覺n katk覺s覺yla zenginlemi olsun. B羹nyesinde ta覺d覺覺 s繹zc羹kler, ne yer,ne de zaman g繹zetmeksizin, farkl覺 kaynaklardan t羹remilerdir. Terimler deise de kavramlar deimez. Dolay覺s覺yla, ayn覺 anlama gelen bir癟ok s繹zc羹kdeolumutur.

 

Evrensel Dil, Semboller ve Arketipler

Tarihte zaman zaman baz覺 s繹zc羹kler anlam覺n覺 yitirir, s繹zc羹klerin ger癟ek anlam覺 ya terc羹me, ya k羹lt羹rel yozlamadan dolay覺 unutulur veya dejenere olur. zellikle metafizik, ezoterik ve teolojik konularda bu genel bir kurald覺r. S繹zc羹k ve terminoloji anlamazl覺覺 bir癟ok gereksiz tart覺maya neden olmutur. zellikle din ve metafizik 癟evrelerde garip sapmalara ve ger癟ekd覺覺 doktrinlerin yay覺lmas覺na yol a癟m覺t覺r.Bu konuda s繹zc羹k ve terimlerin, hatta iml璽n覺n yerlemesi ve doru anlamda kullan覺lmas覺 amac覺yla ileride bir genel s繹zl羹k yay覺nlamakta belki fayda olur.

Her kelimenin kendine 繹zg羹 bir titreimi vard覺r. O halde, neden belirli bir s繹zc羹羹 temel kavramlar覺n ifadesinde kullan覺yoruz diye sorulursa, yan覺t覺m覺z udur: O s繹zc羹e vermek istediimiz anlam覺 daha iyi bir ekilde hissetmemizi, sezmemizi sal覺yor ve ayr覺ca bizi daha somut bir anlay覺a sevk ediyor. Baz覺 s繹zc羹klerin ifade g羹c羹 yetersiz kalmaktad覺r ve bu da a癟覺klamak istediimiz baz覺 kavramlar覺n羹lkemizdehen羹ztamgelimediini g繹stermektedir. Bu a癟覺dan, baz覺 temel kavramlarda yabanc覺 kelimeleri kullanmak zorunday覺z. 羹nk羹, bu kelimelerin titreimleri, ta覺d覺覺 anlam覺 daha iyi bir ekilde yans覺t覺r. rnein, Latince’den gelen “ekinoks” (equa/eit, nox/gece) s繹zc羹羹n i癟erdii anlam, kadim gizli ilimlerde bu s繹zc羹e verilen 繹nemi vurgular. Bu nas覺l olur?Bunu anlatmak zor, burada bir sezgisel aktarma s繹z konusu.rnein, neden m羹zik dediimiz ses d羹zeni bize belirli bir mesaj verir?Oysa, ekinoks’覺n T羹rk癟e kar覺l覺覺 olan “覺l覺m” s繹zc羹羹 basit bir t羹revdir, farkl覺 kar覺l覺klar覺 olup 繹zellii yoktur ve “m羹sbet ilimler”urunayeni 羹retilmitir. Bizim konumuz ise kadimbilimlerle ilgilidir. stelik, ok羹lt g繹r羹e g繹re belirli s繹zc羹kler as覺rlar boyunca kullana kullana belirli enerjiler toplarve belirli d羹羹nce formlar覺yla yak覺ndan irtibatl覺d覺r, ilgili konular覺ylayineden 癟ar覺t覺rabilir zihinsel ve duygusal kay覺tlar tutarlar ve ayr覺ca evrensel olarak her dilde kullan覺l覺p evrensel bir olay覺 temsil ederler.

O halde, konumuza girerken, yurt d覺覺nda olduu gibi bu “evrensel dil”e uyum salamam覺z gerekir ve ister inceveya Arap癟aolsun, ister Latinceveya Grek癟eolsun, kavramlar覺n 繹zg羹n iletimlerini ta覺yan s繹zc羹kler kullanmakta yarar vard覺r. Bu kilit s繹zc羹klerin baz覺lar覺nda, anlamlar覺na anlam katan ebced deerler de bulunmaktad覺r. Bazen de ses tonlar覺n覺n gizli 繹zelliklerine dayanarak s繹zc羹kler t羹retilmitirveya hecelerinin k繹klerine inip 癟eitli anlamlar elde edebiliriz.

Evrensel dil balamda dier kavram da sembold羹r. Sembol de belirli bir anlam覺 ta覺yan bir resim veya ekildir. G繹rsel oluu a癟覺s覺ndan beynin sa k羹resine, bilin癟alt覺na, hatta kolektif bilin癟alt覺 arketiplere direkt balant覺 kurar. Sembollerin eozterizmde geni bir kullanma alan覺 vard覺r. Arketipler farkl覺 insanlarda ayn覺 aktar覺m yaratan, masal, efsane ve destanlarda ilenen ve bazen spontane olarak r羹yalarda ortaya 癟覺kan sembol ve temalard覺r.

Platon felsefesinde “anamesis” s繹zc羹羹, bilgilerin sadece duyu ve ak覺l yolu ile deil, fakat hat覺rlama yolu ile geldiini a癟覺klar (1). Bu g繹r羹e g繹re evrensel bilgi, u veya bu ekilde uurun derinliklerinde vard覺r. Gizli 繹retiler ruhu eitmeye deil,fakat bildiklerini hat覺rlatmaya yarar.Modern ok羹ltizm, evrensel bilginin akaik kay覺tlar olarak adland覺r覺lan bir 癟eit bilgi okyanusunda veya kitleseluur (toplu bellek) kayd覺nda bulunduunu a癟覺klar. Kilit s繹zc羹kler de bu ortak bellekten yararlanmak i癟in birer vas覺tad覺r.

 

Kadim Bilgelik

Zaman g繹zetmeksizin, insanolununbulunduu her yerde baz覺 ortak 繹eler payla覺lm覺t覺r, bir yandan insan be duyusu ile tan覺mlad覺覺 evreni incelemiveona g繹re yaam覺n覺 idame etmitir, dier yandan, en ilkel toplumlarda dahi,insan duyu-羹st羹halleri,alemleri ve varl覺klar覺 tan覺mlam覺, ruh ile madde ayr覺m覺 yapm覺 ve ona g繹re ruhsal disiplinler, felsefelerveinan癟lar kurmutur. Kimi insanlara g繹re,insan yaam覺n覺nruhsalveya doa-羹st羹bir boyutuyoktur. B繹yle g繹r羹l羹 insanlara s繹yleyecek bir eyimiz yok, g羹l羹p ge癟eriz. 襤nsan olarak sezgilerimiz ve k羹lt羹rel birikimimiz bize farkl覺 eyler s繹yl羹yor, bunlara da biraz kulak vermemiz gerekiyor, aksi halde s羹rekli kendimize bir bask覺 uygulamam覺z gerekiyor. Bu t羹r bask覺lar覺 Sigmund Freud cinsel bask覺lar olarak tan覺mlad覺, ancak farkl覺 alanlarda da bask覺lar ve blokajlar olabilir. Bize ge癟miten ve manevi zirveye 癟覺km覺 insanlar taraf覺ndan sunulan miras, bilgelik hazinesi inkar edilemez.

Hayatta daha farkl覺 bireyler olduunu inanan veyabaz覺 deneyimlerden dolay覺inanmak zorunda kalan kiiler i癟in, ki onlar artan biraz覺nl覺覺olutururlar, art覺k haz覺r bir inanc覺n 癟elikilerini sorgulamadan kabul etmek m羹mk羹n deildir.Bu inan癟 g羹n羹 g羹n羹ne deien bilimsel ideolojide olabilir,din konusunda oluan bir tak覺m varsay覺m veya yorum da olabilir veya genel olarak halk taraf覺ndan doru olarak kabul edilen bir tak覺m deer veya varsay覺m olabilir.

Sorgulama cesaretini g繹steren b繹yle bir yolu se癟mi insanlar da bir aray覺 i癟ersindedirler.Dier yandan, yaamlar覺n覺 sorgulamadan, her eyi bire bir kabul eden ve bilin癟siz yaayan insanlar覺n say覺s覺 da az deildir.Ancak bu konudan ka癟覺 yoktur,insan kim olursa olsun, erge癟 yaam覺n temel ger癟ekleri ile y羹zy羹ze geleceklerdir. Yine en doru ve g羹venilir rehberimiz i癟sel sesimizdir, buna sezgi deriz. Bu sezgilerin 羹zerine gitmek onlar覺n bizi nereye g繹t羹receklerini saptamak daha cesur bir yol olacakt覺r. Objektif tarzda d羹羹nerek kendimizi her t羹r yan覺lg覺dan ar覺nd覺rabiliriz. Ruhsal bir varl覺覺n ger癟ekliliine temas ettiimizde, ilk iimiz bu olgununkaide ve kurallar覺n覺 繹renmektir. Bununbizim i癟in hayati bir zorunluluk ta覺d覺覺n覺 da idrak etmekten ka癟覺namay覺z.

Ancak,bu yan覺ta varmadan bir癟ok evreden ge癟memiz gerekir. eitli yollardan kan覺tlar aramam覺z gerekir. Bilimsel meyillimiz varsa,bu konuda yap覺lanlaboratuardeneylere bavurabiliriz. S羹bjektif olarak da b繹yle bir kan覺ya varabiliriz, psiik veya i癟sel bir deneyimimiz b羹t羹n 羹phelerimizi bertaraf edebilir. Y覺llar覺n aray覺覺 sonunda gerek i癟sel,gerekse ded覺sal olarak bu yan覺t覺n kan覺tlar覺n覺 g繹rmeye balayabiliriz ve akl覺m覺za uyacak felsefeler 羹retebiliriz. Yaam bi癟imi ve davran覺lar覺 ruhsal bir realitenin ger癟eini yans覺tan biri de,bizi bu konuda ikna edebilir. st羹n sanat veya edebiyat eserleri bizi farkl覺 bir boyutta y羹kseltebilir ve orada ruhun hakikatiile y羹zy羹ze gelebiliriz veyaen az覺ndan sezebiliriz.

Eerbu konuda yaz覺lan edebiyat覺 arat覺racak olursak, ruhu tan覺mlamada kar覺m覺za 癟eitli doktrinler serilecektir. Kutsal kitaplarda, en az覺ndan Orta-Dou k繹kenli olanlarda, ruhu tan覺mlamada es ge癟tiini ve ancak 癟eitli imalar verildiini g繹receiz. Oysa, farkl覺 dinlerden mistikler, evliyalar ve m羹ritler i癟sel deneyimlerine dayanarak daha ayr覺nt覺l覺 bilgiler vermilerdir.Ezoterik anahtarlarla kutsal metinlerde bulunan 繹rt羹l羹 sembolleri 癟繹zebiliriz.

Ekoller farkl覺 da olsa,kadim ve modern ezoterizmde hemen hemen ayn覺繹elerinpayla覺ld覺覺 g繹r羹l羹r.Ruhsal tekam羹l, ilahi k覺v覺lc覺m,yeniden dou, kaynaad繹n羹 kavramlar覺 da bunlara dahildir.

 

Ruhsal Tekam羹l

Ruhsal tekam羹lbiyolojik tekam羹l veya evrimden farkl覺d覺r. Ayr覺ca beeri tekam羹l vard覺r ki bu uygarl覺kseviyesine ulamaya y繹nelliktir. Uygar bir toplum ruhsal gelimeye elverili bir ortam覺salar. Kar覺l覺kl覺 sayg覺 ve dayan覺ma ve insan覺n her t羹rl羹 y繹n羹n羹 繹zg羹rce gelitirmesi ruhu besler. Ancak uygarl覺kla teknolojiyi kar覺t覺rmamak gerekir. Uygarl覺k d羹zg羹n davran覺 ve dayan覺ma ekilleri bar覺nd覺ran toplumda vard覺r. Ruhsal tekam羹l羹n bireysel boyutu olduu gibi kitlesel boyutu da vard覺r. Ancak kitlesel tekam羹l bireyseltekam羹lden balar. Krishnamurti’nin dedii gibi: “D羹nyay覺 deitiremezsiniz, sadece kendinizi deitirebilirsiniz ve b繹ylelikle de zamanla d羹nyay覺 da deitirirsiniz… “.Ancak ruhsal tekam羹le girmeden ve insan-羹st olma yollar覺n覺 aramadan 繹nce, insan olmay覺 繹renmemiz gerektii de ac覺 bir ger癟ektir. Ancak yaam覺n amac覺 ruhsal tekam羹l ise, insanlar覺n bunu pek baaramad覺klar覺, hayatta 癟ok basit dersleri 繹renmekle 繹m羹rlerini t羹kettiklerini g繹r羹r羹z. Adeta daha uzun bir yaam gerektii veya s覺n覺fta kalan覺n tekrar ayn覺 dersleri alabilmesi i癟in bir y繹ntemin gerei hissedilir. 羹nk羹 insan genelde potansiyelinin 癟ok gerisinde faaliyet g繹sterir, hatta onun idrakinde bile deil. Bu da bizi baka bir kavrama getiriyor… reekarnasyon.

 

l羹m tesi, Reenkarnasyon

l羹m 繹tesi yaam Reenkarnasyon, helak olma gibi kavramlar覺 ister mecazi olarak, ister metafizik bir ger癟ek veya yan覺lg覺 olarak kabul edin, bu konuda gelitirilen bal覺ca kavramlara aa覺da k覺saca deineceiz.l羹m 繹tesi yaam ruh癟uluk (spirit羹elizm) ve parapsikolojinin ana konular覺ndan biridir.

Reenkarnasyonuyeniden dou, ruh g繹癟羹 veyaOsmanl覺ca’s覺tenas羹h olarak tan覺mlayabiliriz. Bu kurama g繹re ruhsal varl覺覺m覺z 繹l羹ms羹zd羹r, 繹l羹mden sonra hayat olduu gibi doumdan 繹nce de vard覺r. Beden sadece fiziksel d羹nyada var olmam覺z i癟in bir vas覺tad覺r. Eer d羹nyasal planda yeteri kadar ders almam覺sak, bedensel 繹l羹mden sonra ruhsal varl覺覺m覺z bir m羹ddet sonra almas覺 gerektii ders ve deneyimlere uygun dier bir bedendeyeniden domaihtiyac覺 duyar veenkarneolacakt覺r (bedenlenme).Ezoterik a癟覺dan reekarnasyonda sadece insan bedeni s繹z konusudur.Yani hayvan olarak tekrar domak s繹z konusu deildir.

Kutsal metinlere g繹re Tanr覺insan覺 kendisuretinde yaratm覺t覺 vecierlerine can nefesi 羹fleyerek ona can vermiti. Ezoterik a癟覺dan bu sembolik bir ifadedir ve tasavvufta da yeri vard覺r. 襤nsanolu Tanr覺’n覺n suretindedir 癟羹nk羹 o bedensel olarak k羹癟羹k bir evrendir, bu kuram ileride kapsaml覺 olarak ilenecektir. Ayr覺ca Tanr覺’n覺n i癟imize 羹fledii nefesevvel zamanda i癟indeO’nun 繹z羹nden gelen ve ilahi 繹zelliini koruyan par癟ac覺klar olarak tan覺mlan覺r.Bu 繹l羹ms羹z“襤lahi K覺v覺lc覺mlar覺”dandolay覺 hepimiz asl覺nda birer tanr覺y覺z 襤lahi k覺v覺lc覺mruhtan farkl覺 olup ondan daha y羹ksek bir titreime sahiptir ve insan覺n en y羹ksek en i癟sel benliini, cevherini ve 繹z羹n羹i癟erirve her zaman y羹ksek bir boyutta bulunur. Oysa ruh enkarnasyondan enkarnasyonaolgunla覺r.Bedensel ya覺ndan tamamen ayr覺 olarak baz覺 ruhlar gen癟tir ve baz覺lar覺 yal覺d覺r. Ruh ancak, tam k覺vam覺na eritikten sonra, yaamdan, “d羹nya okulundan” alabildii hereyi ald覺ktan sonra ruhsal d羹nyalara girmeye, ilahi kayna覺na yanamaya haz覺rd覺r ve art覺k i癟selmuhasebesinde (karma) 繹deyecek borcu kalmam覺t覺r.

Bat覺 ezoterizmde reenkarnasyon doktrini kabul etmek zorunluluu yoktur. Baz覺 sistemlerde s繹z羹 dahi ge癟mez. Ancak, reenkarnasyon sadece Dou felsefeye has bir g繹r羹 deildir, Eski Grek Filozoflar, Kadim M覺s覺rl覺lar, Yahudi Kabalistler ve bir癟ok 襤slam tarikat覺 bu g繹r羹羹 kabul etmiti. Eer 襤lahi adalete inanacaksak reenkarnasyon doktrini bize yegane 癟繹z羹m gibi gelebilir. Ancak, bu ilahi adalet kavram覺 i癟inkarmayasas覺n覺 reekarnasyon doktrini ile birlikte ele almak zorunday覺z. Karma konusunda bir癟ok yanl覺 alg覺lamalar vard覺r. Karma basit olarak sebep ve sonu癟 kanunudur. Ne ekersek onu bi癟eriz. Sadece bir ahlaki karma s繹z konusu deildir, 癟羹nk羹 her niyetlendiimiz, d羹羹nd羹羹m羹z, yapt覺覺m覺z eyden her an sorumluyuz. Bu hem bir doal kural覺d覺r, hem de ruhsal yan覺 da vard覺r.Karma Sanskrit癟e’de fiil anlam覺na gele “kr” k繹k羹nden t羹remi bir s繹zc羹kt羹r. Esasen biz kendi karmam覺z覺 羹retiriz ve ba覺m覺za gelen olaylar覺 kendimiz yarat覺yoruz. K繹r talih, felein silesi ve kaderin cilvesi diye bir ey yoktur. Bu t羹r kavramlar ilahi d羹zene kar覺 hakarettir. Arabesk m羹ziin ac覺 hayk覺r覺lar覺 sadece mazoistlerin kendi ba覺na gelenleri 繹rmesi ve bundan sap覺k bir zevk almas覺ndan ibarettir.Arabesk癟ileri k繹t羹lemek amac覺m覺z yoktur, ancak negatif negatifi 癟ar覺t覺r覺r, dolay覺s覺yla onlara pozitif olmalar覺n覺 繹neririz.

Ruhsal tekam羹l羹n sonucu ruhsal olgunluktur, bir de 襤nsani Kamil evresivard覺r ki, o s繹z ettiimizin biraz 繹tesinde bir evredir. Ruhsal olgunluk bir癟ok erdemlere sahip olup, kendimizi ve ortam覺m覺z覺 tan覺d覺覺m覺z, ona uyum salad覺覺m覺z veolumlu bir ekilde y繹nlendirmeyehaz覺r olduumuz bir evredir. Bu evrede sanki art覺k insanlar覺n ortak yazg覺s覺 gibi s羹ren 癟ocukluk hali sona erir. Ruhunbelki de binlerce y覺l s羹ren uzun t覺rman覺覺, kendisiyle ve bakalar覺yla k覺yas覺ya uramas覺yla buraya eriir.

Yal覺 ruhlar ruhsal ger癟ekleri daha kolay idrak ederler, oysa gen癟 ruhlar hen羹z yolun ba覺ndad覺rlar, onlar daha fiziksel ortam覺n derslerini tam olarak idrak etmemilerdir. Bu yolda ruh kendi i癟sel kararlar覺yla m羹kemmellie doru ad覺m atar. Yolun t羹rl羹 ekilleri vard覺r ve kiiye g繹re deiir. Yollar temelde bir olmak 羹zere,farkl覺 toplumlara ve farkl覺 kiisel yap覺lara g繹re deiir,duygu a覺rl覺kl覺 insanlar mistik bir yol ararlar ve ilahi aka varmaya 癟al覺覺rlar, ak覺l ar覺l覺kl覺 insanlar ok羹lt bir yol ararlar ve s覺rlara vak覺f olmak isterler, onlara ilahi bilgelie ulamaya y繹nelirler. Daha pratik insanlar uygulamalarla direk deneyimler peindedir onlar majikal bir yol ile tanr覺sal erke ulamak isterler.

 

Ok羹ltizm, S覺r ve Gizlilik

Ok羹ltizm“, anlam覺 “gizli” olan Latin k繹kenli (occultus) bir s繹zc羹kten gelmektedir. Osmanl覺ca’s覺 “ilmi-i gayb” veya “ilm-i led羹n”d羹r. T羹rk癟e kar覺l覺覺 “gizlibilimler”dir. Kelimenin kar覺l覺覺 baz覺 kiileri honut etmemitir ve farkl覺 s繹zc羹klerit羹retilmesineyol a癟m覺t覺r. Ancak, daha uygun bir s繹zc羹k de bulunamam覺t覺r. “S覺r” anlam覺 ta覺yan bu kelimenin kar覺l覺覺nda insan覺n akl覺na, imtiyazl覺 gizli bir 繹rg羹t羹n elinde k覺skan癟l覺kla korunan bilgiler yerine, arayan覺n 繹n羹nde perde perde a癟覺lan ve 癟繹z羹ld羹k癟e bilinenin 繹tesinde kalan bir konu gelmelidir.

Ok羹lt bilgiler ve uygulamalar tarih boyunca gizli tutulmutur. Belirli sebeplere dayanan bu gizlilik perdesi, ancak gerektiinde aralanm覺t覺r. Zamanla s覺rlar konusu geveklik kazanarak, g羹n羹m羹zde her yerde bilgi k覺r覺nt覺lar覺, arayan覺n bulaca覺 bir ekilde serpilmitir. Bu perde daha ziyade konunun i癟eriinden kaynaklan覺r. Sembolik olarak, “襤sis’in Pe癟esi” deyimi ile ifade edilen bu perdeyi a癟mak, arayan覺n gayret ve inisiyatifine bal覺d覺r. Ger癟i zaman覺m覺zda“ok羹lt”konular ne kadar a癟覺k konuulsada, bu konuda, ne kadar 癟ok kitap yaz覺l覺p da覺t覺lsada, yine de her zaman bir s覺r pay覺 vard覺r ve s覺rlar覺n olduu yerde tabii ki s覺rlar覺 tutanveya tuttuunu ima edenlerdevard覺r. Bunlar kimdir? Bunu bilmek kolay deildir. Ok羹ltistlergeneldekendilerini pek bildirmezler. Kendilerinia癟覺klayanlar ya bir misyon 羹stlenmitir veya daarlatanlard覺r. Tarih boyunca, cahil ve fesat insanlar aras覺nda ok羹lt ilimlerkonusundabir癟ok bat覺l inan癟 ve olumsuz tan覺mlar yap覺lm覺t覺r. Bu y羹zden, konuyla ilgilenenler kendilerini saklamay覺 tercih etmilerdir.

S覺r tutmak i癟in baka nedenler de verilmitir. Hereyden 繹nce s覺r tutmak bir disiplindir ve bilginin d覺a yans覺mas覺ndan ziyade i癟e d繹n羹mesini salar. Ayr覺ca, zaman覺n inan癟lar覺na ters d羹en doktrinler, tarih boyunca gizli tutulmutur. Haz覺rl覺ks覺z ah覺slara ileri seviyede bir uygulama veya bilgi vermenin, bir el fenerine y羹ksek gerilimli elektrik y羹klemek gibi etki yapaca覺 s繹ylenir. Eski 癟alardaMister K羹ltlerindeve g羹n羹m羹zde baz覺 hiyerarik ve ezoterik cemiyette, giri yapan aday (inisiye) bir 癟覺rakl覺k d繹neminden sonra baz覺 derecelerden y羹kselir. Cemiyet yetkilileri onun derecesine ve kapasitesine uygun bilgi ve uygulamalar verirler. Kendi derecesinden y羹ksek olan 繹retiler onun i癟in s覺rd覺r ve 繹yle olmas覺 gerekir. Yeni bir 繹reti verildii zaman onu taze bir idrakle kar覺lamas覺 beklenir, bazen dramatik bir okla bu bilgi bellee adeta m羹h羹rlenir. S覺rlar 繹retisini almak isteyen aday bir haz覺rl覺k d繹neminden ge癟irildikten sonra onun liyakatine kavuur. Art覺k s覺nav覺 ge癟mitir ve zor koullarda kazan覺lan 繹retilerin deerini bilecektir.

alar boyunca ve d羹nyan覺n her taraf覺nda ezoterik cemiyetler s覺rlar覺n覺 b羹y羹k yeminlerle muhafaza etmilerdir. Bu y羹zden antik 癟alardaki Misterlerin s覺rlar覺n覺 halen kimse bilmemektedir. Roma 襤mparatorluu zaman覺nda Sodalitas Kardelii’nin yeminleri kutsal say覺l覺rd覺 ve onlar覺 tutmayanlara 繹l羹m cezas覺 tatbik etmek Roma kanunlar覺nda bile yer al覺rd覺.

Bir g繹r羹e g繹re, ok羹lt form羹ller, s覺rr覺 a癟覺kland覺覺 anda g羹癟lerini kaybederler. Halk aras覺nda bir inanca g繹re, eer bir niyet sessizce tutulursa o ger癟ekleir, a癟覺klan覺rsa ger癟eklemez. Ayr覺ca, g羹c羹n yanl覺 ellere ge癟ip istismar veya suiistimal edilmemesi i癟in form羹l羹 gizli tutulduu bilinmektedir. G羹n羹m羹zde ok羹ltistler bilgileri s覺r tutmaktansa, daha ziyade mahremiyetlerini korumak istemilerdir, onlar iyi eitim g繹rm羹 ve toplumda belirli yerleri olan kiilerdir ve ilgialanlar覺n覺nbakalar覺 taraf覺ndananlay覺lakar覺lanmayaca覺n覺ve doru alg覺lanmayaca覺n覺bilmektedirler.

Biz yenibin y覺la, Yeni aagirdik癟everuhsal,metafizik konular yay覺ld覺k癟a, 羹phesizok羹lt s繹zc羹羹yerine farkl覺 anlam ta覺yan bir s繹zc羹k gelecektir. Zira ok羹ltizm, ruhsal bilgilerin bir az覺nl覺k taraf覺ndan korunduu karanl覺k bir 癟a覺 an覺msat覺r. Ayr覺ca,Yeni ada farkl覺 disiplinler, bilimler, sanatlar, k羹lt羹rler kaynaacakt覺r, oluan tek sistem ayr覺ca bireysel tercihlere g繹re farkl覺l覺klar覺 da i癟erecektir.

 

Ezoterizm ve 襤nisiyasyon

Ezoterik‘in T羹rk癟e kar覺l覺覺 “i癟rek”, Osmanl覺ca kar覺l覺覺 “bat覺ni” dir. Genel de san覺ld覺覺 gibi bir az覺nl覺k taraf覺ndan korunan bilgi anlam覺na deil de, insan覺n i癟sel realitelerine y繹nelik bilgi k羹tlesi anlam覺na gelir ve burada d覺sal realiteye y繹nelik bilgi aras覺nda bir s覺n覺r 癟izilir. Ezoterik’in kar覺t覺 olan “Egzoterik” ise, T羹rk癟e’de “d覺rak” Osmanl覺ca’da “zahiri” anlam覺na gelir. Ezoterik’in k繹keni Grek癟edir (esotericos). Grek癟e derken, tabi ki Eski Yunanca kastediliyor. Bat覺 Ok羹ltizmi’nde Grek k繹kenli kelimeler olduk癟a fazlad覺r. Burada 繹nemle belirtmek gerekir ki ezoterik a癟覺dan zengin olan Grek felsefesi, antik 癟alarda Anadolu, Yunanistan ve civar Akdeniz 羹lkelerinde yayg覺nd覺. Grekler, istila ettikleri yerlerde kendilerinden 繹nceki kadim Pelask ve dier kay覺p Anadolu uygarl覺klar覺n覺n bilgilerini 繹z羹msemilerdi. Roma 襤mparatorluun yay覺lmas覺 ile bu deerlerde bir癟繹k羹 yaand覺 ve Romal覺lar覺n varisi Bizans 襤mparatorluunun kuruluu ile H覺ristiyanl覺k yay覺ld覺, kadim bilgelik, ilim ve uygarl覺覺na s覺rt 癟evrildi, an覺tlar覺 yamaland覺,yaz覺l覺eserleri yak覺ld覺 ve karanl覺k bir devire girildi. Bu karanl覺k devir, R繹nesans d繹neminde, H覺ristiyanl覺k 繹ncesi bilgeliin kefedilmesine dek devam etti. Bu nedenle, Anadolu, M覺s覺r ve Mezopotamya uygarl覺klar覺n覺n varisi olan eski Grek uygarl覺覺, ona s覺rt 癟eviren Bizans’a k覺yasla olduk癟a farkl覺 bir n羹ansa sahipti ve insanl覺a yerel deil evrensel deerler b覺rakt覺.

Serge Hutin’e g繹re ezoterizm, “sembolik olarak sakl覺 bir hakikati, gizli manay覺 meydana 癟覺karmakt覺r” (2).襤nisiyasyonunkar覺l覺覺 ise ikrard覺r. 襤krar覺 Atilla Tokatl覺 “Gizli rg羹tler” adl覺 eserinde iyi bir ekilde tarif etmitir: “襤krar, d覺ardaki yabanc覺, biane kiinin mahrem kiiye d繹n羹mesi, i癟eri al覺nmas覺d覺r. `Bireyde, varl覺覺n bir alt kademesinden bir 羹st kademesine ge癟ii, ruhsal olarak ger癟ekletirmeye y繹nelen s羹re癟tir’ (Serge Hutin). Burada s繹z konusu olan, `bir tak覺m sembolik fiiler edimler), manevi ve fizik tecr羹beler arac覺l覺覺yla, yeni bir hayata domak 羹zere 繹ld羹羹 hissini a覺lamakt覺r. 襤krar’覺n Bat覺 dillerindeki kar覺l覺覺 olan `initiation’, Latince’deki `initium’ s繹zc羹羹nden gelir. `襤nitium’ balang覺癟, giri demektir. Mahrem, ikrarl覺 kar覺l覺覺 olan `initie’ (inisiye) de `yola koyulmu adam’ anlam覺na gelir ve ikrarl覺 kii mutasavv覺f’tan (mistik’ten) burada ayr覺l覺r. Mutasavv覺f, 癟ou zaman bir m羹nzevidir, bir `intizams覺zd覺r’. Oysa, kii ancak ikrara dayanan (initiatique) bir 繹rg羹t taraf覺ndan mahrem k覺l覺nabilir. Oysa, bu 繹rg羹t yeni mensuba eli y羹z羹 d羹zg羹n bir doktrin’den 癟ok ruhsal etki a覺lar. M羹ritler ikrar’覺n `biane aktar覺lmaz’ karakteri 羹zerinde dururlar hep. Burada s繹z konusu olan eyin deruni bak覺m覺ndan (i癟ten) ger癟ekletirilmesi gerekli haller olduunu s繹ylerler. R. Guenon’a g繹re, `renilip a覺lanabilecek tek ey bu hallerin kazan覺lmas覺na haz覺rlay覺c覺 metodlard覺r… Aristoteles, Eleusis Gizemleri’nden s繹zederken, `繹renmek yerine duymak’ diyordu… Demek ki, ikrar yolu ile kii kendi kendini kesin ekilde `ger癟ekletirmekte’, sakl覺 imkanlar覺n覺 kuvveden fiile 癟覺karmaktad覺r. Gene m羹ritlere g繹re ikrar hali, bir defa kazan覺l覺nca art覺k kaybedilmeyen daimi bir h璽ldir.”(3)

Bu konularda s覺k s覺k kullan覺lan baka bir s繹zc羹k “tradisyon” dur, tam kar覺l覺覺 anane veya gelenektir. Ezoterik anlamda tradisyon nesilden nesile intikal eden kadim bir 繹reti sistemidir. Genel anlamda, bir ezoterik veya ok羹lt tradisyon’dan s繹z edildii gibi, bir Bat覺 Ok羹lt Tradisyonu veya Dou Tradisyonu’ndan s繹z edilir. Ayr覺ca daha da ayr覺nt覺ya girerek bir Tibet Tantrik Budhist Tradisyonu veya Grek Orfik Tradisyonu’ndan s繹z etmek m羹mk羹nd羹r. Burada aktar覺lan metod m羹ridden m羹ride, guru’dan 癟ela’ya, inisiyat繹r’den inisiye’ye aktar覺l覺r. Ayr覺ca, baz覺 癟evrelere g繹re, 繹lm羹 bir tradisyonu akaik kal覺plar覺ndan yeniden canland覺rmak da m羹mk羹nd羹r.

G羹nden g羹ne bu site ekleyeceimiz sayfalardas覺k s覺k kullanaca覺m覺z dier baz覺 s繹zc羹klerin anlam覺 k覺saca 繹yledir:Kadim, genel tarih anlay覺覺n覺 aan 癟ok eski 癟alar;Kozmos, kadim ilimler a癟覺s覺ndan evren anlam覺na gelenGrek癟ebirs繹zc羹k,ancakevreni canl覺 ve ilahi bir d羹zen olarak ifade eder;Hiyerari,yetkiveetkilerin羹sten aa覺ya indii, kademe kademe y羹kselen bir y繹netim zinciri;Doktrin,belirli kurallar veya kuramlar i癟erisinde bulunan ve baz覺 kilit 繹eleri i癟eren 繹reti;襤rtibat, baka bir varl覺kla kurulan duyu-羹st羹iletiim.Dier terimler talep 羹zerine eklenecektir ve dier yaz覺lar覺m覺zda a癟覺klanacakt覺r.Simyakonusu ruhsal veya maddi d繹n羹羹m, basit bir eyi m羹kemmel bir eye d繹n羹t羹rmektir.Maji, irade dorultusunda deiiklik yaratman覺n sanat覺 ve ilmidir (Aleister Crowley’nin tan覺m覺) vs.

Add a Comment

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak.